Cookie beleid Schijndel/DE WIT

De website van Schijndel/DE WIT is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Positief sportklimaat

Positief sportklimaat

Inleiding

In het Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Klaas de Vries, 2017) wordt geconcludeerd dat 12% van de Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, op z’n minst één ervaring heeft met seksueel overschrijdend gedrag. De leeftijd waarop de eerste ervaring met seksuele intimidatie en misbruik plaatsvond, ligt bij 76% van de gevallen onder de leeftijd van 16 jaar. Deze constatering heeft de Onderzoekscommissie er toe gebracht een groot aantal aanbevelingen te formuleren. De bevindingen van de Onderzoekscommissie hebben eveneens geleid tot een Handreiking Samen voor een Positief Sportklimaat van de gemeente Meierijstad (2019).

‘Als gemeente Meierijstad’, zo valt te lezen in de inleiding van de handreiking Samen voor een Positief Sportklimaat, ‘verwachten we dat sportverenigingen aantoonbaar maatregelen gaan nemen ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag’. Dit zijn tenminste de volgende maatregelen:

 • Het vaststellen van een aannamebeleid voor vrijwilligers en begeleiders (overleggen Verklaring Omtrent Gedrag).

N.B. Een VOG is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd (pag. 3 Handreiking gemeente Meierijstad, 2019).

 • Het opstellen van een gedragscode of omgangscode voor leden en vrijwilligers.
 • Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon.
 • Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

 

Positief sportklimaat binnen Schijndel/DE WIT

Het bestuur van Schijndel/DE WIT heeft bij verschillende gelegenheden kenbaar gemaakt het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag een van de speerpunten van beleid te maken. Wat betekent dit concreet voor onze vereniging?

 • Alle vrijwilligers (leiders, trainers, grensrechters, scheidsrechters) die betrokken zijn bij de jeugd (van Scotty’s t/m JO19) en het G-team kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
 • We hebben een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Heeft u vragen op het gebied van seksuele intimidatie (zoals vastgelegd in de Gedragsregels; zie hieronder), veiligheid of pesten, neem contact op met Aida Duric, vertrouwenscontactpersoon via [email protected]
 • Voor het melden van klachten hanteert de club de meldcode van het NOC*NSF. Zie: https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf 
  Conform deze meldcode worden klachten gemeld bij een bestuurslid van onze vereniging.
 • Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gepland. Hierin wordt o.a. de aanvraag van de VOG besproken en worden tevens de gedragsregels en omgangsregels voor leden en vrijwilligers overhandigd en besproken.
 • We beschikken over Gedragsregels en Omgangsregels.

 

Gedragsregels*

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportuitoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele intimidatie van de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen of borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijde en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke acties(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

*Bron: Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen. Een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF, mei 2015

 

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik respecteer de ander en zijn eigendommen.
 4. Ik benader de ander zoals ik zelf benaderd wil worden.
 5. Ik en de ander zijn gelijkwaardig.
 6. Ik spreek positief tegen en over anderen.
 7. Ik heb op een positieve manier aandacht voor de ander.
 8. Ik gedraag me geweldloos en met respect naar de ander.
 9. Ik blijf op gepaste afstand van de ander en respecteer de persoonlijke ruimte van de ander.
 10. Ik vraag de ander om te stoppen als ik hinder of last van hem/haar heb en vraag hulp als ik dat nodig vind en/of meld dit bij de vertrouwenscontactpersoon ([email protected]).
 11. Ik help anderen om zich ook aan de afspraken en regels te houden en spreek de ander hier zo nodig op aan en/of meld dit bij de vertrouwenscontactpersoon ([email protected]).

 

Bestuur Schijndel/DE WIT

15 maart 2021

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!